Tisztelt Érdeklődő!
Az Erdélyi Helikon-Marosvécsi Kemény Alapítvánnyal kapcsolatos kérdésekkel kereshetik Kemény Endrét, az alapítvány elnökét.
Elérhetőségek: 36/20/4683706 vagy
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


  ALAPÍTÓ OKIRAT

 

 A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító, a Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F. §-ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései alapján az alábbi jogi személyiséggel rendelkező, közhasznú szervezetnek minősülő, közhasznú tevékenység kifejtésére létrejövő alapítványt hoz létre:

I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI

 név: dr. Tóth Lajos

II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA

 1. Az Alapítvány neve: Erdélyi Helikon-Marosvécsi Kemény Alapítvány
(a továbbiakban: Alapítvány)

 2. Az Alapítvány székhelye: 2071 Páty

 3. Az Alapítvány jogállása: az Alapítvány jogi személy.

 4. Az Alapítvány időtartama: az Alapítvány határozatlan időre jön létre.

 5. Az Alapítvány céljai:

 – a Marosvécsen élt és tevékenykedett báró Kemény János írói, irodalomszervezői és színházszervezői munkásságának, szellemi hagyatékának valamint az Erdélyi Helikon íróközösség (helikonisták) az egyetemes magyar irodalom érdekében kifejtett szellemi örökségének ápolása, népszerűsítése,

– Marosvécs településsel kapcsolatos helytörténeti értékek ápolása kutatása és népszerűsítése, társadalmi, kulturális, oktatási helyzetének megóvása, fejlesztése, valamint a Marosvécsi Református Egyház lelki életéhez kapcsolódó nevelői, diakóniai, művelődési tevékenységek támogatása,

– A marosvécsi Kemény család családtörténetének kutatásával kapcsolatos feladatok kidolgozása és megvalósítása,

– Kemény János megjelent írásainak újra kiadatásának, és a még kéziratban maradt hagyaték, feldolgozásának és megjelentetésének elősegítése, személyét méltató írások gyűjtése, archiválása,

– Marosvécsen, a régi marosvécsi helikoni napok mintájára, nyári táborok szervezése különböző tematikákkal és résztvevőkkel (kortárs írók találkozója, a helikonisták leszármazottainak összejövetele, ifjúsági-, egyházi-, és kulturális táborok szervezése stb.),

– a Kemény család által építtetett marosvécsi református templom állagának megóvása, javítása, valamint a templom építéstörténetével kapcsolatos egyháztörténeti, művészet- és művelődéstörténeti kutatások támogatása,

– Kemény Jánostól Marosvécsen elkobzott, az örököseik részére visszaszolgáltatott ingatlanok karbantartása, felújítása és hasznosítása,

– Kemény János és a helikonisták megemlékezését célzó vagy helytörténeti témákkal kapcsolatos kiállítások, évfordulók, műsoros rendezvények szervezése. E témakörökkel kapcsolatos műalkotások készítésének elősegítése,

– az Alapítvány célkitűzéseivel kapcsolatos tárgyi emlékek (fényképek, személyi és emléktárgyak, emlékművek, művészeti alkotások, kiadványok, kéziratok, sajtóban megjelent írások stb.) felkutatása, folyamatos gyűjtése, ápolása és restaurálása, archiválása, tárolása - könyvtár ill. irattár létesítése. Filmfelvételek, hangfelvételek készítése különböző helyszíneken a még élő tanúk megszólaltatásával,

– az Alapítvány internetes felületének létrehozása, fenntartása, folyamatos karbantartása, kiegészítése és fejlesztése,

– a fenti témaköröket érintő ünnepségek, találkozók vagy konferenciák megszervezése és megvalósítása,

– a Marosvécsen évente megrendezésre kerülő „Cseresznyevásár” minőségének növelése, népszerűsítése, bővítése,

– az Alapítvány Marosvécs településen elősegíti és támogatja az egészségmegőrzés, szociális tevékenység, családsegítés, kulturális tevékenység, természetvédelem, környezetvédelem, fiatalok sporttevékenységi lehetőségeinek bővítését.

6. Az Alapítvány jellege:

Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi, vagy külföldi természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azokat elfogadja, támogatni kívánja. Az Alapítványhoz való csatlakozásról az Alapítvány Kuratóriuma dönt.

7. Az Alapítvány közhasznú jogállása:

7.1. Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba vételt és a közhasznú jogállás megszerzését követően az 1997. évi CLVI. törvény 26. §-ának a következő közhasznú tevékenységeket végzi:

        2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,

5. kulturális tevékenység,

6. kulturális örökség megóvása,

7. műemlékvédelem,

13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,

7.2. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapítványi célok megvalósítására és a közhasznú tevékenységre fordítja.

7.3. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

III. AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA

1. Induló vagyonként az Alapító 200.000,– Ft, azaz kétszázezer forintot bocsát jelen az Alapítvány rendelkezésére, melyet az Alapító a jelen alapító okirat bírósághoz történő benyújtását követő 15 napon belül letéti bankszámlára helyez és az alapítói vagyon rendelkezésére bocsátásáról szóló banki igazolást becsatolja a bíróság részére.

2. Az Alapítvány induló vagyona kizárólag készpénzből áll. Továbbiakban gyarapíthatja az induló vagyont annak hozadéka (kamat, osztalék stb.), a támogatók adományai, pályázat útján elnyert pénzösszegek és a hatályos jogszabályok feltételei alapján a támogatók személyi jövedelemadójának 1%-a.

Az Alapítvány támogatása történhet készpénzzel, illetve a célok elérését közvetlenül segítő szolgáltatások, vagyontárgyak felajánlásával.

3. Az Alapítvány vagyona minden olyan módon felhasználható, amely közvetlenül, vagy közvetve az Alapítvány céljainak megvalósulását szolgálja. A vagyon felhasználásáról az Alapítvány Kuratóriuma dönt oly módon, hogy az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében a mindenkori vagyonának 70 %-át használhatja fel.

4. Az alapító kijelenti és tudomásul veszi, hogy amennyiben az alapítvány éves bevétele meghaladja az 5 millió forintot, úgy a Kuratóriumtól elkülönült felügyelő szervet hoz létre, és ennek megfelelően az alapító okirat kiegészítésre kerül.

IV. AZ ALAPÍTVÁNY GAZDÁLKODÁSA

1. Az Alapítvány a bevételeit és vagyonát köteles az alapító okiratban foglalt céljai megvalósítására fordítani.

2. Az Alapítvány céljai elérése érdekében, de kizárólag ezeknek alárendelten, azaz másodlagosan a tartós közérdekű célok megvalósítása és a közhasznú tevékenység kifejtése érdekében gazdasági vállalkozási tevékenységet végezhet a II. fejezet 7.2. pontjában foglaltak szerint.

 A gazdasági vállalkozási tevékenységből elért bevételeket az Alapítvány köteles tartós közérdekű céljának megvalósítása, valamint közhasznú tevékenysége érdekében felhasználni.

3. Vállalkozás esetén az Alapítvány mindenkori vagyonának legfeljebb 40 %-a használható fel.

4. Az Alapítványnak a vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

5. Amennyiben az Alapítvány az államháztartás alrendszereitől támogatásban részesül, úgy arra az azt biztosító támogatóval köteles szerződést kötni, melyben annak feltételeit felek rögzítik, különösen az elszámolás feltételeit és módját.

6. Az igénybevett támogatások, az Alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

7. Az Alapítvány a gazdálkodásáért, illetve a vagyonkezeléséért felelős személyt, valamint a támogatót, illetve e személyek Ptk. 685. §-a szerinti hozzátartozóját (élettársát) cél szerinti támogatásban, juttatásban nem részesítheti, kivéve azon szolgáltatásokat, amelyek a célokkal összhangban bárki által igénybe vehető.

 V. AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE

1. Az Alapítvány legfőbb, általános ügydöntő, ügyintéző, képviselő és kezelő szerve a Kuratórium.

2. Az Alapítvány céljainak megvalósításáról, az alapítványi vagyon kezeléséről és a céloknak megfelelő felhasználásáról a Kuratórium gondoskodik.

3. A Kuratórium határozza meg a jelen alapító okirat rendelkezéseinek megfelelően az alapítványi vagyon kezelésének feladatait, a vagyon felhasználásának módját és az alapítványi célokat szolgáló gazdálkodás feltételeit.

4. A Kuratórium – a jogszabályok által meghatározott keretek között – önállóan dönt valamennyi, az Alapítványra vonatkozó kérdésekben.

5. A Kuratórium dönt:

a.) a célok eléréséhez szükséges feladatok meghatározásáról, a végrehajtás megszervezéséről,

b.) az alapítványi vagyon bővítéséről, megőrzéséről, kezelésére vonatkozó állásfoglalások meghozataláról,

c.) az Alapítvány éves beszámolójának, mérlegének, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadásáról,

d.) az Alapítványhoz való csatlakozás elfogadásáról,

e.) a Kuratóriumi tagok költségtérítésének, továbbá a szükség szerint foglalkoztatott alkalmazottak díjazásának és költségtérítésnek megállapításáról és elfogadásáról azzal, hogy a kuratórium tagjai részére kizárólag abban az esetben és kizárólag olyan mértékben nyújtható díjazás vagy folyósítható költségtérítés, amely az alapítvány tartós közérdekű céljának megvalósítását és közhasznú tevékenysége kifejtését semmilyen formában nem veszélyezteti,

f.) az Alapítvány, illetve munkaszervezete működésének, feladatainak meghatározásáról,

g.) az éves költségvetés elfogadásáról.

6. Az Alapítvány Kuratóriuma 5 főből áll. A Kuratórium elnöke és tagjai az Alapítvány, mint közhasznú szervezet vezető tisztségviselői.

 A Kuratórium elnökét, és tagjait határozatlan időtartamra az alapító kéri fel.

7. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Alapítványt előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

8. A Kuratórium tagjai:

Kemény Endre - elnök

Makkai Lilla,

Sándor Gábor,

Oláh Anna Mária,

Kemény Zsuzsa,

9. A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik.

10. A Kuratórium a határozatait egyszerű szótöbbségi döntéssel hozza meg, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt, távollétében azt elvetettnek kell tekinteni. A Kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén legalább a kuratóriumi tagok több mint fele, azaz 3 fő jelen van.

11. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

12. A Kuratórium ülése nyilvános, azonban zárttá lehet nyilvánítani, ha a nyilvános ülés tartása sértené mások személyiségi jogait, vagy a zárt ülés tartása adatvédelmi okokból szükséges.

13. A Kuratórium elnöke gondoskodik a kuratóriumi ülések összehívásáról oly módon, hogy a napirendi pontokat és az esetleges javaslatokat tartalmazó meghívót a tervezett ülés időpontja előtt legalább 15 nappal a kuratórium tagjai és az esetleges egyéb érintettek – igazolható módon –  kézhez vegyék.

14. A Kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza a Kuratórium döntéseinek tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát valamint személyét.

A határozatokat számozott sorrendben a határozatok könyvébe be kell vezetni.

A jegyzőkönyvek vezetéséről és a határozatok nyilvántartásáról az elnök köteles gondoskodni.

A jegyzőkönyvet az ülésen megválasztott jegyzőkönyvvezető, illetve a jegyzőkönyv hitelesítő látja el kézjegyével.

15. A Kuratórium döntéseiről a döntés meghozatalát követő két héten belül köteles a döntésben érintetteket írásban értesíteni. Köteles továbbá az Alapítvány döntéseit évente a www.kemenyinfo.hu című honlapon közzétenni.

Az Alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet. Korlátozható a betekintés, ha erre személyiségi jogok védelme, vagy adatvédelmi okból kerül sor.

Az Alapítvány működése, szolgáltatásai igénybevételének módja, beszámolói nyilvánosak, a vonatkozó adatokat az Alapítvány a www.kemenyinfo.hu című honlapon közzéteszi.

VI. AZ ALAPÍTVÁNY KÉPVISELETE

1. Az Alapítványt a Kuratórium elnöke önállóan jogosult képviselni.

2. Az Alapítvány bankszámlája feletti a rendelkezésre a Kuratórium elnöke valamint a Kuratórium bármely tagja együttesen jogosult.

3. A munkáltatói jogokat – szükség szerint – a Kuratórium elnöke gyakorolja.

VII. TANÁCSADÓ TESTÜLET

1. Az alapítók a Kuratórium szakmai munkájának elősegítésére, döntéseinek előkészítésére szakértői, tanácsadói feladattal és hatáskörrel Tanácsadó Testületet hoznak létre.

2. A Tanácsadói Testületet elnöke és tagjai:

Adams-Cairns, Andrew Ruaraidh London, Egyesült Királyság

Benkő Mihály Marosvécs/Brancovenesti, Románia

Bilibók Botond Budapest, Magyarország

Czófalvi Csia Attila Dunaharaszti, Magyarország

Kemény Mikolt Páty, Magyarország

Kemény Zoltán Budapest, Magyarország

Kemény Zsigmond Budapest, Magyarország

Lockett, Richard Worcester, Egyesült Királyság

Marosi Ildikó Marosvásárhely/Tirgu-Mures, Románia

Medgyessy Éva Budapest, Magyarország

Mikesi Eszter Budapest Magyarország

Nagy Géza Budapest, Magyarország

Nagy Zoltán Sükő/Cireseni Románia

Paton, David Aberdeen, Egyesült Királyság

Péchy László Budapest, Magyarország

Prien, Gyöngyvér Róma, Olaszország

Sykes, Richard  Waltham Saint Lawrence, Egyesült Királyság

Tordáné dr. Petneházy Judit Budapest, Magyarország

3. A Tanácsadó Testületet munkáját a Kuratórium elnöke vezeti. A Tanácsadó Testületet a Kuratórium felkérésére, ennek megfelelő rendszerességgel ülésezik, és az alapítványi célok figyelembe vételével készíti elő a javaslatait. A javaslatokat a Tanácsadó Testületet, jelenlévő tagjainak egyszerű többségi döntésével készíti elő.

4. A Tanácsadó Testületet feladatai közé tartozik a kiírandó pályázatok előkészítése, a szövegtervezetek összeállítása, azok megjelentetése, továbbá a támogatások (ösztöndíjak) odaítélésének előkészítése, a pályázatok javasolt rangsorolása stb. A Tanácsadó Testületet tagjait a Kuratórium elnöke a kuratóriumi ülésre tanácskozási joggal szükség szerint meghívja.

VIII. A KÖZCÉLÚ ADOMÁNYGYŰJTÉS SZABÁLYAI

Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a közhasznú szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető és nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével.

IX. BESZÁMOLÁSI SZABÁLYOK

1. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik, melyről a kuratóriumi tagok egyszerű szótöbbségi döntéssel döntenek

2. A közhasznúsági jelentés tartalmára az 1997. évi CLVI. törvény 19. § (3) bekezdésének  a)–g) pontjaiban foglalt rendelkezések az irányadók, figyelemmel az (5) bekezdésben foglalt rendelkezésre is.

X. Az Alapítói Jogok átadása

1. Az alapító maga helyett, halála estére – a Ptk. 74/C. § (7) bekezdése szerint – az alapítói jogok gyakorlására – a halála bekövetkeztének napjától – az alábbi személyt nevezi ki:

             Horváth András,

 2. Az alapító tudomásul veszi, hogy a kijelölt személyre az alapítókra vonatkozó rendelkezések az irányadók, valamint azt, hogy a kijelölés annak nyilvántartásba vételét követően nem vonható vissza.

XI. AZ ALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE

1. Az Alapítvány bármely okból történő megszűnése esetén, a megszűnés idején meglévő vagyont az alapítványi célokkal azonos, vagy hasonló célú alapítványok támogatására kell fordítani.

2. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

XII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az Alapítványokra vonatkozó egyéb jogszabályok valamint az 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései az irányadóak.

2. Az Alapítvány létrejöttének és a jogi személyiség valamint a közhasznú jogállás elnyerésének feltétele, hogy a Fővárosi Bíróság az Alapítványt határozatával jogerősen az alapítványok nyilvántartásába vegye valamint közhasznú szervezetté minősítse.

3. Az Alapítvány mint közhasznú szervezet működése során keletkezett okiratokba bárki betekinthet. Az iratokba való betekintés lehetőségét a Kuratórium elnöke köteles biztosítani az érdeklődő számára előzetes időpont egyeztetést követően, az Alapítvány székhelyén, felügyelet mellett.

4. Az Alapító tudomásul veszi, hogy az Alapítvány bírósági nyilvántartásba vétele után az általa tett Alapítványt nem vonhatja vissza.

 

Kelt: Páty, 2010. január                             Dr. Tóth Lajos  alapító

 

Köszönjük, ha támogatja weboldalunkat és alapítványunk tevékenységét!

Erdélyi Helikon - Marosvécsi Kemény Alapítvány
OTP Bank
11706016-20825197
BIC(SWIFT)KOD: OTPVHUHB
IBAN: HU18 1170 6016 2082 5197 0000 0000