A magyargyer?monostori bárói és grófi Kemény család, Erdély legrégibb családainak egyike, mely nagyszámú jeles h?st, államférfit, tudóst és írót adott a hazának. Egy törzsb?l eredve, a mára kihalt Gyer?ffy, Mikola, Radó, Vitéz, s a most is él? Kabos családdal a k?rös- és kisszamosvölgyi birtokait els? foglalás útján szerezték. Err?l a tényr?l oklevelek vannak, többek közt egy Ulászló király által meger?sített egyezség-levél a XV. század végér?l, mely szerint az említett családok fiai utódok hiányában jószágaikat egymásnak 'lekötik'. E sokágú nagy törzsb?l Péter volt az a XV. században, ki a Kemény nevet visel? külön családot alapított. Az 1800-as években a Kemény család Erdélyben, a Bethlen-család után legkiterjedtebbnek számított. K?váry szerint 1854-ben 70 él? tagja volt.
Azonos eredet mellett ezek a családok ?si címere is azonos eredet?: királyi koronából kiemelked? szarvas (dámvad). Ez a történelem során, a családok szerteágazása miatt és grófi ill. bárói rangok miatt, a családi címer igen sok változatban t?nt fel.

A család bárói ágának címerében a pajzs kék mezejében arany koronából kinöv? természetes szín? szarvas, kiöltött piros nyelvvel, felette jobbról ezüst félhold, balról hatágú ezüst csillag. A pajzs pusztán magában áll, sem sisak, sem foszlányok nem ékesítik.

A grófi címer pedig lényegesen gazdagabb: a pajzs a fels? két szögletéb?l az alsó két szögletig rézsútosan két vonal által 4 udvarra oszlik, de a pajzs közepét egy kisebb koronás kék pajzs foglalja el, melyben a grófságot adó Mária-Terézia királyasszony nevének kezd? bet?i M. T. állnak. A pajzs fels? osztálya vörös udvarban két kiterjesztett sasszárny között fehér keresztet mutat, fölötte jobbról félhold, balról aranycsillag ragyog. Az alsó osztály vörös udvarában egy fehér oszlop tetejében repülni készül? galamb látszik. A jobboldali osztály ezüst udvarában, pedig aranykoronából a család ?si címere az ágas-bogas szarvas emelkedik ki. A pajzs fölött három koronás sisak áll; az els?b?l a zerge, a harmadikból a dámvad nyúlik fel, a középs?b?l ezüst sasszárny, és ezüst elefántormány között repülni készül? fehér galamb áll. Az oldalsó levelek jobbról ezüst-kék, balról ezüst-vörös.
Természetes, hogy a szerteágazó f?nemesi Kemény család, melynek élete századokra terjed, házassági összeköttetések által az erdélyi és az európai arisztokrácia legfényesebb neveivel jött sógorsági s rokoni kapcsolatba (Bánffy, Bethlen, Barcsay, Bornemisza, Haller, Gy?rffy, Kendeffy, Kun, Kornis, Macskásy, Nemes, Pekri, Szalánczi, Szentkereszti, Teleki, Toroszkay, Wass, Wesselényi stb.)