Ezt az oldalt a Helikon-Kemény János Alapítvány rendelkezésére bocsátjuk. Az alapítványtól érkező, bármilyen adatot, információt módosulást örömmel fogadunk és teszünk közzé!!

2010 és 2011 között a Helikon - Kemény János Alapítvány elnöke Dr. Nagy Attila orvos, költő volt, aki mindvégig az alapítvány egyik anyagi támogatója is.
A Helikon - Kemény János Alapítvány hivatalosan 2000 májusában lett bejegyezve Marosvásárhelyen báró Kemény János fia, Kemény Miklós kezdeményezésére.
Az alapítvány alapítója: Kemény Miklós.
A kuratórium tagjai: H. Szabó Gyula elnök, Nagy Miklós Kund alelnök, Bogyó Levente, Böjte Lídia, Lokodi Edit Emőke, Kilyén Ilka, Marosi Ildikó, Kovács Emese, Spielmann Mihály.

AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJAI:

- A két világháború között működő marosvécsi Helikon közösséghez tartozó írók kulturális örökségének megőrzése és népszerűsítése, különösen a Kemény Jánoséra.
- Kemény János és a helikoni közösség tagjai munkáinak újrakiadása.
- Emlékpark létesítése Marosvécsen a helikoni közösség tagjainak emlékére.
- Egy Kemény János emlékház létesítése, az író személyi tárgyainak, bútorainak, fényképeinek és más dokumentumok összegyűjtése.
- Egy könyvtár létesítése, amelyben összegyűjtjük az írók műveit, akik tagjai voltak a Helikonnak, valamint más okiratok, kritikák, és más megjelent sajtótermékek.
- A jeles napok, szimpóziumok, kiállítások, irodalmi előadások megszervezése.
- A fiatal írók támogatása, és különböző irodalmi programok szervezése.
- Egy monográfia és jubileumi kiadványok megvalósítása, jubileumi plakettek alkotása.
- A régi Helikon-napok folytatásaként írótalálkozók szervezése, jeles közéleti személyiségekkel, alkotó táborok létesítése a fiatal tehetségeknek.
- Irodalmi alkotások és szakdolgozatok kiadásának támogatása.
- Kiállítások szervezése új könyvekből, régi kiadványok, korabeli fényképfelvételekből és műalkotásokból.
- Egy irodalmi folyóirat kiadása, filmek és riportok készítése.


AZ ALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGE:

 Az Alapítvány bejegyzésének évében első tennivalóink között szerepelt az éves tevékenységi terv elkészítése és a feladatok elosztása. A helyi (megyei) és országos írott sajtóban  népszerűsítettük az alapítvány megalakulását és  célkitűzéseit, az elérhetőségeket. Felvettük a kapcsolatot a két, Kemény János nevét viselő alapítvány ill. társasággal (Kemény János Alapítvány Maroshévíz /Hargita megye/, Kemény János Közművelődési Egyesület Szászrégen /Maros megye/).  Még ugyanebben az évben képviseltettük magunkat a szászrégeni Kemény János emlékplakett leleplezési ünnepségén.
 A 2001-es év már a két jubileumi esemény – az Erdélyi Helikon írói közösség megalakulásának 75 és Kemény János halálának 30 éves évfordulójára való megemlékezés jegyében zajlott le. Kezdődött az erdélyi történelmi családokat tömörítő Castellum Alapítvány – Kemény János emlékestjével, ahol alapítványunk elnökének, Adamovits Sándornak, jutott az a megtisztelő szerep, hogy a nagy mecénás Kemény János életét és munkásságát méltassa. Ezt követte a budapesti bemutatkozó estünk a Magyarok Házában (felszólaltak: Pomogáts Béla irodalomtörténész és Adamovits Sándor az alapítvány elnöke, közreműködött Jancsó Adrienne budapesti és Kilyén Ilka marosvásárhelyi színművészek.  Az Erdélyi Helikon szabad írói közösség megalakulásának 75. évfordulóját Marosvécsen ünnepeltük az év nyarán; ősszel Kemény János halálának évfordulóján a megemlékezésekre Marosvásárhelyen és Marosvécsen került sor. Hasonló, de kisebb méretű rendezvényt szerveztünk Nagyenyeden is.
 A 2002-es év eseményekben ugyan szegényebb volt, de a következő, centenáriumi évre való előkészületek jegyében zajlott. Az év elején mutattuk be a Marosi Ildikó és Adamovits Sándor által válogatott, Nagy Miklós Kund szerkesztette: A Mecénás – Kemény János és a Helikon – című emlékalbumot. A kötetet Marosvásárhelyen és Szászrégenben mutattunk be, amiről a sajtó is beszámolt.
 Az év folyamán három szerényebb rendezvényen vettünk részt: a Castellum irodalmi est keretében Vita Zsigmondra emlékeztünk, részt vettünk azon az ünnepségen, mikor a marosvécsi általános iskola felvette a Kemény János nevét és Brassóban, a Brassói Lapok és Megyei Könyvtár rendezésében megtartott tárlatnyitón, ahol Csutak H. Levente képzőművésznek az 55 helikonistáról készült grafikája került bemutatásra, az Erdélyi Helikon íróközösségről alapítványunk elnöke tartott előadást.
Alapítványunk öt éves működése alatt az eseményekben leggazdagabb a 2003-as év volt. Centenáriumi év, Kemény János születésének 100. évfordulója (1903. szeptember 1.) Az eseményre éves rendezvénysorozat keretében emlékeztünk.
 A Megyei Tanfelügyelőséggel közösen – a kisiskolások számára rendezett –Kemény János témájú megyei szavalóversennyel indultunk. Ezt követően részt vettünk a maroshévízi középiskola névadó ünnepségén, mikor felvette Kemény János nevét.
Megjelent Adamovits Sándor elnöknek A Helikon házigazdája című, Kemény Jánosról készült összeállítása (kismonográfia) Nagy Géza, Kemény János unokája kiadójának jóvoltából.
A két világháború között (1926-1944) Marosvécsen, Kemény János vendégszerető kastélyában került sor évente a helikoni találkozókra. A közel két évtized alatt 54 írót látott vendégül a házigazda. Közülük ma már senki sem él. Emlékük őrzésére és felelevenítésére, alapítványunk kuratóriuma első ízben szervezte meg a Helikoni Leszármazottak Találkozóját Marosvécsen, ahol jelen voltak a Kemény család tagjain kívül: Gyallay Domokos, Járosi Andor, Kacsó Sándor, Kovács László, Maksay Albert, , Moldován Pál, Olosz Lajos, Szentimre Jenő, Tavaszy Sándor, Vita Zsigmond leszármazottai (gyermekek, unokák, és Kacsó S.  3 éves dédunokája).
Szeptember 1-én, Kemény János születésnapján mutatta be a Duna Televízió a művészetpártoló mecénás–író Kemény Jánosról készült 40 perces dokumentumfilmjét (Szerkesztő: Zika Klára, operatőr Xantus Gábor, szaktanácsadó Adamovits Sándor)
A központi centenáriumi rendezvényre szeptember 6-án Marosvécsen a Kemény várkastély parkjában álló síremléknél, majd este Marosvásárhelyen a Kultúrpalota nagytermében került sor. Az irodalomszervező íróra Sütő András, Pomogáts Béla és Adamovits Sándor emlékezett. Felléptek a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulatának művészei.
Hasonló emlékestekre került sor Nagyenyeden, Budapesten, Szovátán és Kolozsváron a helybeli művelődési intézményekkel karöltve.
Emlékezetes művelődési eseménye volt Marosvásárhelynek az említett színház In memoriam Kemény János című összeállítása.
Említést érdemel az a könyv,  illetve CD bemutató, melyen Adamovits Sándor már említett A Helikon házigazdája és a Brassói Lapok megyei újságban az 55 helikonista emlékét megörökítő (hetente egy író) sorozatának CD-re rögzített változata Csutak H. Levente brassói képzőművésznek – az írókról készült – grafikáit használták fel illusztrációnak. (Kötetben való megjelenése kiadás előtt áll, címe: A  vécsi vár vendégei).
Az ifjúság bevonását az ünneplésbe, emlékezésbe a kuratórium a középiskolások részére kiírt novellaelemző pályázattal és szavalóversennyel igyekezett biztosítani.
Az év rendezvényeihez hathatós segítséget kaptunk az Illyés Közalapítvány, NKÖM és Communitas Alapítványtól.
2004-ben a hagyományápolás és emlékezés új formáját vezette be a kuratórium a negyedévenként megrendezett Helikon estek sorozattal melyeken olyan helikonistákra emlékezünk, akiknek kerek évfordulójuk volt (születés vagy elhalálozás). Időrendi sorrendben így került sor a Berde Mária, Tompa László, Nyírő József (Marosvásárhelyen) és Járosi Andor estekre (ez utóbbi Szovátán és Kolozsváron. Enyedhez és a Bethlen Kollégiumhoz kötődő 12 helikonistáról tartottunk emlékező irodalmi estet, Lőrincz Zoltán  fotóművész  Ahogy én látom Enyedet c. képkiállításával egybekötve.
Ebben az évben is megrendezésre került a Helikoni Leszármazottak Találkozója. A másodízben megrendezett összejövetelen, az előző éviekhez most is jelenlevőkhöz csatlakoztak Gyallay Domokos és Császár Károly leszármazottai.

2005-ÖS FŐBB TEVÉKENYSÉGEI

 

Februártól kezdődően a Hargita Népe megyei lapban jelent meg Adamovits Sándor Helikoni nagyasszonyok cikksorozata.

Április 2-án került sor a Helikon estek sorozatban (Marosvásárhelyi Diakóniai Öregotthon Bocskai termében) a Gulácsy Irén estre. Az est előadója: Kovács Emese marosvásárhelyi magyar szakos tanárnő; közreműködtek: Kilyén Ilka és Kárp György a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának művészei.

Május 28-án a Marosvásárhelyen megjelenő Népújság megyei lap MÚZSA mellékletében megemlékező írás jelent meg Alapítványunk 5 éves tevékenységéről; (szerző: Adamovits Sándor).

Július 5 – a kuratórium elnöke 50, Marosvásárhelyre látogató győri tanárnak tartott előadást az Erdélyi Helikon szabad írói közösségről és nagy mecénásáról: Kemény Jánosról – a vécsi házigazdáról.

Augusztus 26-án jelent meg nyomtatásban – Adamovits Sándor: A vécsi vár vendégei – 55 helikoni író portréja c. kötete.

Augusztus 27 – Marosvécsen került sor a Múzsák kőasztala című rendezvényre, , az eseményről a Duna TV filmet forgatott és a III. Helikoni leszármazottak találkozójára, ahol Nagy Miklós Kund, a kuratórium alelnöke bemutatta Adamovits Sándor kötetét.

Szeptember 3-án a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének gyergyószárhegyi éves összejövetelén, Ambrus Attila, az egyesület elnöke mutatta be a fent említett kötetet.

Szeptember 18-án  fő műsoridőben mutatta be a Duna TV – a Múzsák kőasztala , a vécsi ünnepségen készült 40 perces filmjét (szerkesztő Zika Klára, operatőr Xantus Gábor, szaktanácsadó Adamovits Sándor)

Október 12   Diakóniai Öregotthon Bocskai termében a Helikon estek  keretében került sor a Makkai Sándor estre. Előadó: Farkas Ernő magyar szakos tanár. Nagy Miklós Kund bemutatta Adamovits Sándor A vécsi vár vendégei c. kötetét.

November 7-én Gyergyószentmiklóson került bemutatásra a fenti kötet

November 18-án Maroshévizen a Kemény János líceumban megrendezett Iskolanapok keretében, Komán János tanár is bemutatta a fenti kötetet.

November 25-én a marosvásárhelyi Kántor - Tanítóképző Főiskola diákjainak az intézmény igazgatója beszélt az említett kötetről.

December 9-én  a Helikon estek keretében Molter Károly estre került sor a Bocskai teremben, előadó: Nagy Olga tanárnő, közreműködött Kilyén Ilka színművésznő.

*

A fenti rendezvények szépszámú érdeklődő jelenlétének örvendhetett, különös képen a marosvécsi ünnepségen. A legtöbbről a sajtóban is (írott és elektronikus) jelentek meg és hangzottak el különböző anyagok, hírek. A személyes visszajelzésekből kiderült, hogy a legtöbben pozitíven értékelték, mondván, sok olyan dolgot tudtak meg a helikoni közösségről, vagy a Helikon esten szereplő íróról, amit eddig nem tudtak. Volt, aki – jogosan – az ifjúság bekapcsolását, aktivizálását ajánlotta. Érdekes megfigyelés, hogy a megye városaiban (megyeközpontra a kulturális események dömpingje jellemző, ezzel is magyarázható a fiatalok elmaradása, sajnos általában gyenge a részvételük) a diák-korú fiatalok nagyobb létszámban vesznek részt a rendezvényeken, ez a tanügyi káderek (irodalom tanárok) odaadó munkájának is köszönhető.

 

A 2006-OS ÉV FŐBB TEVÉKENYSÉGEI

 

Január 26-án (-20 C) Nagyenyeden a Bethlen Gábor Líceum könyvtárában került sor az Enyedi helikonisták c. előadásra, ahol a választott vers vagy prózai szöveg részleteket az iskola jó szavalói adták elő. Előadó: Adamovits Sándor.

Április 28-án került sor a Bocskai teremben a Kuncz Aladár esszépályázat eredmény hirdetésére; a díjnyertes pályamunkákat a szerzők olvasták fel. A három első díj mellett, két dolgozatot dicséretben részesített a zsűri.

Április 29- én Marosvásárhelyen, a Bolyai Farkas Líceumban,  megye magyar irodalom  szakos tanárainak összejövetelén, Kovács Emese tanárnő – a Kuratórium tagja – mutatta be A vécsi vár vendégei  című kötetet.

Május 4-én zajlott le Brassóban, a Reménység házában az Apáczai Csere János Közművelődési Egyesület Szemlér Ferenc emlékestje születésének 100. évfordulója alkalmából, felkért előadó a Helikon Kemény János Alapítvány elnöke: Adamovits Sándor.

Május 12 – megjelent a gyergyószentmiklósi F&F International Kiadónál a Helikoni nagyasszonyok c. kötet, ami kiegészítője a már említett A vécsi vár vendégei c. kötetnek. Itt a feleségeket és azokat a lelkes asszonyokat mutatta be a szerző (Adamovits Sándor) akik nagyban hozzájárultak helikonista férjük munkafeltételeinek megteremtésében, bátorításában vagy éppen önfeláldozó ápolásában.

Június 15-én került sor Budapesten a rangos Litea könyvszalon és teázóban a már említett szerző A vécsi vár vendégei és a Helikoni nagyasszonyok c. kötetek bemutatására. A kötetek ismertetését Zika Klára szerkesztő – újságíró mutatta be, közreműködött Dévai Nagy Kamilla előadóművésznő. A Kossuth Rádióban jún. 25-én hangzott el a Múzsák kertje c. adásban Sedianszky János beszélgetése a szerzővel, jún. 19-én pedig a Duna TV – Kikötő műsorában emlékeztek meg az eseményről.

Július 16-án az első marosvécsi Helikon - találkozó 80. évfordulója napján Marosvécs lakóinak, lelkipásztorának és az Alapítvány elnöke és felesége jelenlétében rövid megemlékezésre került sor a Kemény kastély parkjában álló Helikon asztal mellett. A jelenlevők a kegyelet virágait helyezték el a kőasztalra és a nagy mecénás és házigazda Kemény János és családja síremlékére.

Augusztus 12-én Gernyeszegen , a történelmi családokat egyesítő Castellum Alapítvány éves találkozóján hangzott el a református templomban, Adamovits Sándor 80 éves a Helikon c. előadása. Éves a Helikon

Augusztus 25-én  Sándor Gábor és baráti köre értesítette a kuratóriumot, hogy 100.000 Ft adománnyal segíti a  szeptemberi központi rendezvény megszervezéséhez szükséges összegeket. Ugyanakkor a marosvásárhelyi Primacom cég 10 kg. húst adományozott a baráti ebédre.

Szeptember l-én a Gyergyószárhegyen megrendezett Magyar Újságírók Romániai Egyesületének éves összejövetelén, Sarány István – a csíkszeredai Hargita Népe napilap főszerkesztője mutatta be a résztvevőknek a Helikoni nagyasszonyok kötetet.

Szeptember 25-én a marosvásárhelyi Kultúrpalota kistermében került sor a rangos Kemény Zsigmond Társaság évadnyitó rendezvényére, ahol Adamovits Sándor elnök tartott előadást: 80 éves a Helikon és bemutatta Helikoni nagyasszonyok c. kötetét.

Szeptember 30-án került sor Marosvécsen a 80 éves a Helikon emlékünnepélyre a Kemény várkastély parkjában Adamovits Sándor elnöki megnyitója után, a község polgármestere – Ördög Ferenc köszöntötte a vendégeket, ezt követte Benkö Mihály ref. lelkipásztor rövid áhítata. Az évfordulós esemény jelentőségéről György Andrea marosvásárhelyi magyarszakos tanárnő beszélt a közel 200 bel és külföldi vendégnek. Az ünnepség második részében a Böjte Lidia a szászrégeni Kemény János Közművelődési Egyesület elnöke által – a tanév végén – szervezett szavalóverseny első 5 helyezete adta elő díjnyertes versét, a szavalatok között Márk Attila brassói zeneszerző és előadóművész megzenésített helikonist verseket énekelt.

A IV. Helikoni leszármazottak találkozójára a helybeli református parókia imatermében került sor ahol elsőnek a Bukaresti TV magyar adásának főszerkesztője, Kacsó Sándor (maga is leszármazott) és felesége Bartha Ágnes szerkesztő egy, a helikonistákról szóló, archív filmekből válogatott filmösszeállítását nézték meg a jelenlevők. Ezt követte az első alkalommal jelenlevők bemutatkozása (Jékely Zoltán fia Zsolt és Makkai Sándor és László leszármazottja Flóra Ágnes) ; a kötetlen beszélgetések alkalmával a jelenlevők elődeikről szóló emlékeikből meséltek. Végül Kovács Emese tanárnő bemutatta a Helikoni nagyasszonyok c. kötetet.

Október 21-én a magyarországi Kráter kiadó és a marosvásárhelyi Vártemplomi gyülekezet közös rendezésében egy, a Mezőség kultúráját  megmentő rendezvényre került sor ahol az Alapítvány elnöke a Mezőségi helikonistákról tartott előadást.

November 18-án Brassóban a Bartalis János vers és énekmondó verseny eredmény hirdetése alkalmával ünnepségsorozatra került sor, ahol Adamovits Sándor Bartalis Jánosról szóló előadását hallgathatták meg a jelenlevők.

November 3-án Szászrégenben, November 27-én Gyergyószentmiklóson került bemutatásra a Helikoni nagyasszonyok c. kötet.

Szinte kivétel nélkül a médiák megemlékeztek a felsorolt rendezvényekről, ill. részt vállaltak azok megszervezésében, hirdetéseik útján. Sajnos, anyagiak hiányában, a Helikon estek folytonossága is megszakadt és több tervezett rendezvényről is le kellett mondanunk, annak ellenére, hogy a meghirdetett pályázatok valamennyién pályáztunk (a visszautasítás oka: kerethiány!!).

Ismételten kérjük mindazokat, akiknek jelent valamit emlékőrző munkánk és erőfeszítésünk a helikoni íróközösség emlékének ápolására, támogassanak anyagilag is. Bármilyen kis összeg nekünk sokat számít.

 

INFORMÁCIÓK, TÁMOGATÁS: 

Elérhetőség: Kapcsolattartó személy Adamovits Sándor (Tg. Mureş) –  Marosvásárhely (Strada) Kogalniceanu – utca 8/A, tel. 00-40-265-221-662; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ; tel/fax 0265/268-688
Támogatóink:
Illyés Közalapítvány Budapest
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Budapest
Communitas Alapítvány Bukarest


Adományokat köszönettel fogadjuk a következőre:
Banca Română pentru Dezvoltare – Suc. Mureş
COD IBAN – EURO: RO63BRDE270SV024270422700
                        ROL:    RO18BRDE270SV03040982700
COD FISCAL: 12763545